Algemene Voorwaarden

De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV afdeling Vlaams-Brabant & Brussel kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het evenement, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV afdeling Vlaams-Brabant & Brussel tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het evenement aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de vermelde sponsors van het evenement ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 12 maanden vanaf het evenement, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV afdeling Vlaams-Brabant & Brussel, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.

 

Het evenement is enkel voor alle leden en co-leden van NAV, hun partner en de specifieke genodigden.

 

Annuleren kan tot uiterlijk 3 werkdagen voor het evenement. Indien u en/of uw partner zonder te verwittigen niet deelneemt aan het evenement , dan heeft NAV afdeling Vlaams-Brabant & Brussel het recht u per deelnemer 65€ aan te rekenen en dit ter compensatie van de gemaakte organisatiekosten.